Uitgebreid profiel Bestuurslid

Stichting Pilon

De Stichting PILON richt zich primair op het ondersteunen van initiatieven tot versterking van de werkgelegenheid in Midden- en Zuid-Limburg. Volgens de statuten gaat het om: “Initiatieven die kunnen leiden tot versterking van de werkgelegenheid in Midden- en Zuid-Limburg. In elk geval komen initiatieven in aanmerking voor ondersteuning die uitsluitend of in het bijzonder gericht zijn op het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt casu quo de sociale betrokkenheid van blijvend en tijdelijk beperkt geschikte personen voor wie in verband met hun verminderde validiteit of anderszins, geen, of vooralsnog geen passend werk in het normale bedrijfsleven beschikbaar is”.

Het behouden en creëren van werk is dus doorslaggevend. PILON doet dit met een zekere blik naar het verleden: in organisaties waaruit de stichting is voortgekomen werd werk geboden aan doelgroepen die het op de arbeidsmarkt lastig hebben. Een uitgebreidere historie van de stichting is te vinden op de website.

Aansprekende projecten die aan de voorwaarden van PILON voldoen komen in aanmerking voor een zakelijke lening of participatie, of in voorkomende gevallen voor een donatie. De stichting onderhoudt met haar relaties een intensieve zakelijke relatie. In het geval van een  lening of participatie is er sprake van een langer lopende financiële betrokkenheid van PILON via een projectondersteuner. Projectaanvragen worden voorbereid en voorgelegd aan het bestuur. Contacten met de aanvragers en verslag van de voortgang behoren tot de taken van de projectondersteuner. Voor administratieve ondersteuning maakt PILON gebruik van een extern kantoor.

Stichting Pilon is werkzaam in het werkgebied Midden- en Zuid-Limburg. Dat wordt gedefinieerd als de gemeente Roermond en alle gemeentes ten zuiden daarvan. We zijn op zoek naar kandidaten die wonen of werken in één van deze gemeentes.

 

Taakstelling bestuur

Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

· de totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en actieplannen;
· het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen;
·   het beoordelen van projectaanvragen en verzoeken om een donatie;
·   het vaststellen van de jaarrekening en het gevoerde financiële beleid.

Bestuursleden worden geworven op grond van onderstaand profiel.

Specifieke taken in het bestuur

Stichting Pilon werkt met een bestuur van tenminste 5 mensen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee tot drie andere bestuursleden. Ten einde PILON optimaal te kunnen ondersteunen streven we naar inbreng vanuit diverse professionele disciplines:

·   Financiën en governance

·   Ondernemerschap en commercie

·   Sociaal werkgeverschap

·   Communicatie / marketing / PR

·   HR-beleid

·   Juridische zaken en regelgeving

We zoeken een algemeen bestuurslid met een relevant netwerk en relevante expertise voor PILON. We zijn op zoek naar ondernemers die verstand hebben van het runnen van een bedrijf. Mensen die kennis hebben van de markt waar vakmensen een baan vinden. Mensen die kunnen werken met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor administratieve ondersteuning maakt PILON gebruik van een extern kantoor.

 

Samenstelling Bestuur

Het is het streven om te komen tot een maatschappelijk breed dekkende samenstelling van het bestuur. Zowel qua afspiegeling van de (bestaande en potentiële) leden/doelgroepen als qua persoonlijkheid en diversiteit in etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Ook bestaat er een voorkeur voor een goede balans tussen innovatieve ‘denkers’ en ‘doeners’.

Profielschets Bestuurslid algemeen

Personen die in aanmerking komen voor bestuurslid van PILON dienen bij voorkeur te beschikken over de volgende eigenschappen:

·      onderschrijft de doelstellingen van PILON en is betrokken om die te realiseren
·      bezit bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten op tactisch en strategisch niveau;
·      is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken
·      bestuurlijke ervaring met een ‘hands-on’ instelling
·      besluitvaardige, ondernemende en gedreven instelling
·      uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht
·      academisch werk- en denkniveau
·      integer, betrouwbaar en gepassioneerde betrokkenheid in de geest en missie van PILON
·      onbesproken gedrag en goede reputatie binnen de samenleving
·      geen strijdige belangen met andere deelnemingen binnen/buiten PILON
·      actueel, omvangrijk en relevant netwerk en bereid dit in te brengen t.b.v. PILON.

 

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert 7 tot 8 maal per jaar. De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur. Gedurende het jaar brengen bestuursleden een of meerdere werkbezoeken aan een van de bedrijven of instellingen die PILON ondersteunt. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van de werkzaamheden van de projectondersteuner.

 

Bezoldiging

De bezoldiging van het bestuurslidmaatschap van Stichting PILON is afgeleid van de vergoedingen voor leden van een Raad van Toezicht van een kleine zorginstelling.

 

Tijdpad

De termijn om te reageren op de vacatures voor bestuursleden van Stichting PILON eindigt op 1 juni 2024. Na de vervaldatum zal iedereen die gereageerd heeft een reactie ontvangen, en mogelijk uitgenodigd worden voor gesprekken met het huidige bestuur dat de meest geschikte kandidaat selecteert.

Kandidaten worden verzocht hun interesse kenbaar te maken door een e-mail met een korte motivatie en een CV te sturen naar de secretaris, Michel Rompelberg, m.rompelberg@rra.nl.

Reageren kan tot 1 juni 2024. Aan hetzelfde adres kunt u ook vragen om meer informatie richten.